K O D   K I C O A

 
Stanoje M. Mijatović
 
SNOVI
(po narodnom verovanju i tumačenju)
IZ LEVČA I TEMNIĆA
 
 
   Snovi su teko skopčani s narodnim ivotom, te se i oni mogu računati u narodne umotvorine (ma da im je do sada, u tom pogledu, najmanja panja poklanjana). Na narod tvrdo veruje u snove; on ih smatra kao istinito predskazivanje dobra ili zla, to mu se ima desiti. Po naim seoskim kućama obično je prvi razgovor, koji se posle noćnjeg spavanja u jutro zapodene (najvie između domaćina i domaćice), kazivanje i tumačenje snova. - Interesantno je, da je tumačenje snova zastupljeno kod sviju naroda, bez obzira na njihov stupanj obrazovanosti i da ih je bilo u prastaro vreme (dokaz, Biblija), kao to ih ima i danas.
   Tumačenje snova ne izvodi se svuda podjednako; neki jednu stvar, koju su sanjali, tumače drugojače, a drugi (tu istu stvar, odnosno taj isti san) tumače drugojače. Kad bi se briljivo beleili i objavljivali, ta bi se razlika mogla lepo uočiti. Pa i doba i način sanjanja ne tumači se jednako. Tako napr. kod nekih je san istinit kad se sni u jutru i leeći na desnoj strani (Levač i Temnić), a kod drugih je to obratno (Krajina);  jedni dre, da ne treba rđav san nikome govoriti, a drugi, ba na protiv dre da ga treba svima kazivati (Krajina).
   Interesantno je, da ima slučajeva da kad se usni neka dobra radnja (odnosno ime), oni tumače kao zlo, - i obratno, kad se usni neko zlo oni tumače kao dobro. Napr. pevati u snu, znači kukati, a kukati - pevati. Usled ovoga nikoga neće da oneveseli kad sni da je umro ili da mu je ko umro, jer to za dotičnog znači dobro. - Jo da napomenemo, da se tumačenje snova mnogo upravlja prema samom imenu koje je sanjano. Tako napr. sniti: Milana, Miladina, Miluna, Dobrosava, Dobriju, Miluniku, Miletu, i t. d. - znači milost - dobro; a sniti Grozdu, Grozdana, Ljuticu, ivanu, ivana, Srđu, i t. d. - znači zlo. - To će se jo lepe uočiti ako ovde navedemo nekoliko protumačenih snova, koje smo u prilikama zabeleili (u Levču i Temniću). - Tako kad se sanja ili sanjaju:
   Zub da se izvadi, pa da boli, - umreće ko iz bliskog roda (kuće ili familije).
   Zub da se izvadi, ali da ne boli, - umreće ko iz daljnjeg roda.
   Drvo na kuću da padne i istu da srui, - umreće domaćin.
   Dimnjak s kuće da padne, - to isto.
   Riba, - briga.
   Vatra, - bolest.
   Paprika i rakija, - ljutnja.
   Slanina i meso (pečeno ili sirovo), - bolest.
   Zmija, kurjak, pas da ujedu, - treba se čuvati od neprijatelja (Levač) - napast, beda (Temnić).
   Zmija, - rđavo vreme (Krajina). - Zmija da ujede, - umreće ko iz kuće (Temnić).
   Lisica, - treba se čuvati prevare.
   Jaja, - jauk (kod nekih beda - napast).
   Mrtvac, - rđavo vreme.
   Razvijena ena (s fesom na glavi), - ostaće u drugom stanju (zatrudneće).
   Velika brada ili kosa, - briga.
   Medved i debela svinja (a naročito u kuću da uđu), - bolest.
   Mleko, platno, koulja i haljina bela, - beda (napast).
   Pare (novac), - reči (ogovaranje, a kod nekih briga (Levač).
   Bistra voda (kad se gazi ili kupa), - zdravlje. - Mutna voda (kad se gazi ili kkupa - pliva), - bolest.
   Jahati konja ili voziti se na kolima, - napredak u radu.
   Pasti s konja ili polomiti kola, - nazadak u radu.
   Go (nag) biti, - sramota, rezil. - Lepo obučen, - dobro.
   Leteti u snu, - znači rasti (napredovati). - [U potvrdu toga narod dokazuje, da ovaj san mogu samo deca i mladići da sanjaju, a stari ljudi nikako].
   Radoje, Radojka, Radosav, Radmila, Ranća, i t. d. - radost.
   Jegda, Jeremija, Jezdimir, Jevrem, Jevrosima, - jed (ljutina).
   Med, - jed. - Da se med jede, moe se treviti neka nesreća, zlo ili sramota.
   Ovce, - novci. - A bele ovce, - beda ili sneg (rđavo vreme).
   Janićije, Janika, Jana, jabuke, - jauk (bolest).
   Ciganin, ciganke, prosjak (u opte siromah), - svetac (svetitelj). - [Ovi se obično sanjaju kad se koji osvečanio, t.j. radio na neki prazničić, - Levač i Temnić].
   Pasti s nekog drveta ili u opte s neke visine, - zlo.
   Ići uz neko veliko brdo, - teret u ivotu.
   Pasti u neku provaliju, pa se odatle ne izvaditi, - velika bolest ili smrt.
   Daća (trpeza) u kući, - svadba. - Svadba, - sprovod, pratnja, a znači i svađu (Levač). - Mnogi radnici, to isto.
   Orati i kopati, - smrt ili bolest u kući.
   Vai (ui), - novci, bogastvo, sreća.
   Zelena trava, - jed.
   Puka da pukne, - glas.
   Nositi neto teko na leđima ili vući na kolima, - briga, nevolja, teret.
   Zvono (da zvoni), pitolj, top ili prangija da pukne, - glas.
   Kamenje i cigle, - teret.
   Gaziti i plivati po vodi, - moe se lako opiti (Levač).
   Vuna, - neto teko, krivo, nepravo (t.j. biće dotičnom koji to sni).
   Brano (mleti), - sneg.
   Pčele (da lete), - sneg ili kia.
   Grođe, jagode, trenje, - biće dotičnom neto grozno (teko).
   Kad ko mnogo sanja (pa makar kakve snove), znači da će se u skoro razboleti. -
   - Narod veruje, da ima dobrih i rđavih ljudi na snu (bez obzira na njihova imena). To se ne moe uzeti kao opte pravilo, već lično iskustvo pojedinaca (napr. kad koji sanja neku ličnost, pa mu se posle desi neto dobro, onda je tome ta ličnost dobra na snu i obratno). -
 
 
 
Karadić
List za srpski narodni ivot, običaje i predanje
izdaje i uređuje
Tihomir R. orđević
Broj 2.
U Aleksincu, 1903.
God. IV
 
Nazad
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com