K O D   K I C O Š A

 
Borisav S. Jovanović
 
KUDE IDEŠ DA ILJADIŠ

 

 
  REČ UNAPRED
 
   ZDRAVICE su vrsta lirskih narodnih pesama, u stihu ili rimovanoj prozi, koje se kazuju za trpezom o prazniku i gozbi, uz čašu domaćinu i gostima po utvrđenom redu.
   Najčešće su to dobronamerne želje ili blagoslovi koji se prenose u tradiciji i zasnivaju se, u davnoj prošlosti, na magijskoj sugestivnosti.
   ZDRAVICA se obično improvizuje u okvirima ustaljenih govornih šablona.
   (NA)NAZDRAVIČAR, po pravilu domišljat, elokventan i duhovit čovek, oslanja se na usvojenu tradiciju usmenih stilskih postupaka i koristeći je ostvaruje novu varijantu i novu poetsku zamisao.
   ZDRAVICE se obično kazuju o svetkovinama, o krsnom imenu ili svetiteljima, zaštitnicima domaćina, ili u prilikama kao što su svadbeni obredi, samrtni običaji, u trgovanju, pozdravljanju itd.
   Bliske su im VINSKE PESME koje spadaju u "laku" liriku, često su šaljive, pevaju se "uz čašu" i uglavnom su slobodnijeg sadržaja.
   U domovima patrijarhalnih domaćina u Pirotu i okolini ZDRAVIČARI su bili rado primljeni gosti sa svoje rečitosti i duhovitosti, koji utiču na dobro raspoloženje svečara.
   Zdravica, ona autentična srpska zdravica, u temeljima je našeg duhovnog života. Ona se ne čita i ne peva, ona se kazuje svečanim tonom kao da je u pitanju obred.
   Zdravice i blagoslovi znaju da budu bogati i nakićeni, oni kao da svetle i greju dušu. Lepota njihova je u biranim rečima i plemenitim mislima, u dosetkama, porukama i željama, u nadanjima i opomeni za mudro življenje.
   Zdravičar obično sedi čelo sofre; nije uputno da na tom mestu bude nevičan govornik. Kada se zdravica drži, ostali prestaju sa jelom i pićem i u tišini, ozareni nečim svečanim, slušaju. Običaj je da se posle zdravice pola zdravičarske čaše popije stojeći, a pola sedeći.
   Na žalost, sve je manje zdravica jer se gubi patrijarhalni život i patrijarhalni moral. Ako danas negde i ima zdravičarenja, to su mehanički i nespretno izgovorene reči bez pravog doživljaja.
   Poruka zdravice - da se časno sedne za trpezu i pošteno ustane - danas navodi na smeh i podsmeh. Običaj se izgubio ili izvitoperio. Smisao ove knjige je da se sačuva blago koje inače nestaje iz pamćenja naroda.                         
 
                                                                                                                                                                     Borisav Jovanović
 
 
I. DEO
 
 
 
 
Kome čašu da napijem?
Da je u njoj vince rujno,
Bih ga pio i napio,
Veselju bih nazdravio!
Spomen'o bih dane prošle
Πakovanjem što mi sjaše,
Spomen'o bih prijatelje
Veseliti što se znaše:
Spomen'o bih osećaje
Što uz vince silno vriju,
Spomen'o bih u zdravici
Svu čestitu Srbadiju!
 
Jovan Grčić - Milenko
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
dobre mi došli
dobre me našli,
i neka ni Bog
dava dobro.
Uvek mi dobre doodili
gosje i prijatelji
i u dobro me naodili
Amin daj Bože
 
 
Daj Bože
da i ni pri vas
dobre doodili
na vašu slavu
i veselje
i uvek vi dobre
naodili
Ajde zdravi bili.
 
 
Ajde Bože pomogni
daj ni sreću i zdravlje
srećna slava na našeg domaćina
Njegova slava što ni je dan's oknul
da mu pomaga njegov svet'c
Kude reče Bože pomogni
Sv. Bogorodica i sv. Nikola
da mu pomaga i Gospod milostivi
Život i zdravlje na njega
i na čeljad i na stoku
i na njigovo gosje
koje se ovde zateklo
dabogdade
Ajde zdravička vi.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
i da si pinemo.
Ka pivnete i da popijete
Ovova pijenje neje ukradeno
Domaćin je snagu potrošil
dodek je ovova pijenje nabavil
Domaćice glede u panice
Domaćine, glede u kondiri
Živeli!
 
 
Čestit vi praznik!
Čestit svet'c
Sveti Πorđija
da ni pomaga
i dogodinu dabogdade
da se zbiramo
pri našega domaćina
na pijenje
u zdravje i veselje.
Zdravička vi.
Pa i vi kiko ja
do dno.
 
 
Mlogo čaše ispimo
i do kapku iscedimo
a ovuja čemo
u čas i zdravje
na našu čestitu domaćicu
koja ni ovuja
gozbu spremila
i nas ubavo pogostila
Da Bog dade i dan'šnji d'n
da uvek sprema još
za mlogo godine
sve u zdravje i veselje
imala otkude da iznosi
i koga da gosti
I da Bog dade
zdravje na njojni
sinovi i čerće
Sinove ženila ka ostela
i s kuga ostela
a čerće u čestite
kuće udavala
Snaje njoj radžale
unučetija, junačetija
sokolčetija
Daj Bože.
 
 
U čiji smo dom
da pomaga Bog
Što se Bogu molimo
da ni Gospod podari
a najprvo zdravlje
i na nas i na našega brata
domaćina i na njegovu čeljad
da Bog dade
Srećna slava i dogodinu
Zdravička vi brajćo
pa kiko ja teka i vi.
 
 
Domaćine
Neka ti je srećna slava
ti slavu slavil
sa sveću i leturđiju
a ona tebe sas
život i zdravje.
I ka ti se dan's
za zdravje pije,
pilo ti se
mnogo leta i godine
Živeli!
 
 
Pimo kolko mogomo
napivamo kiko znamo
Ovuja čašu če ispijem
za zdravje
svo moje gosje
za njinu kućnu glavu
i sreću čeljad
mušku i žensku
i cel njin rod i groz.
 
 
Zdravi da ste mi
svi po red
Dabogdade da se
i u vaše kuće slavi
pije i napivuje
u dobro zdravje
i napredak
godža godine i leta
Amin daj Bože.
 
 
Ajde živeli
Pimo pred slavu
pimo na slavu
pimo po slavu
Da pijemo sβ
za bel kolač
i belu pogaču.
 
 
Brate domaćine
Pijem ovuja čašu
za tvoje zdravje
život i uživanje
Za zdravje na
tvoja deca i ženu
Neka vi Bog
i dan'šnji Božič
u svaku sreću pomogne
dabogdade
dičil se sas tvoj porod
kako nebo s rujnu zoru
ko Džurdžovdan
sas zelenu goru.
Kvo god rabotil
Bog te od zlo branil
sas dušmanje se boril
i nikada đi ne molil
Dabogdade
 
 
Ajde da pinemo
vince ćiselo,
srce veselo,
da veseli Bog
ovija dom
i u dom domaćina
kućnog gospodara
Živeli!
 
 
Domaćine
srećan ti kolač i buklija
Kolko si u ovija kolač
zrnca smlel
tolko u kuću imal ovce
Kolkava ga vodenica mlela
tolko ti sirenje bilo
Kokava đu karala reka
tolko imal mleko.
 
 
Oj brdaklijo
i bašta i majćo
bolja si od Boga
Bog uzne pamet
i više ne vrča
a ti si mene
sto puti uzimala
i vrčala
Ajde živeli!
 
 
Ajde neka je sa sreću
Sa smo pri našega brata
domaćina na slavu.
Bog neka mu pomogne
i da mu dava u polje rod
u kuću slogu i zdravje
Rod iz polje karal s volovi
traktori i kamioni
i pak ne mog'l s'v rod
da prekara do kuću
nego ostalo i na pilenca u goru
da se prerane do sv. Πorđiju
Ja Marko najmladi majčin sin
na oko nes'm b'š fin
Da mi je ime ko Πori
karal bi motori!
 
 
Domaćine srećna ti slava
Svi ti gosje bili veseli
Tako mi krsta
da ispijemo
do malečkoga prsta
Domaćine
koj ti naš'l manu
manul sas praznu vreču
predi tvoju kuću
Ja više ne smejem
bojim se če klnem.
 
 
Ajde Bože pomozi
obrni u dobro
da pinemo po jednu rećijicu
za domaćicu
Koj pije da mu ništa neje
koj dava da mu se ne poznava
da mu se rodi vino i rećija
žito i pčenica
i u kuću sve muška dečica.
 
 
Ajde da pivnemo
i živeli
Za njegovo zdravje
i njegovi sinove
za cel njegov
rod i groz
njegovu kuću
i njegovu sreću
Za tor i obor
za ovce i novce
za njegovi
dobri komšije
a zli mu Bog ne dal
Zdravička.
 
 
Domaćine
Čestiti ti sveci
za mlogo godine
amin daj Bože
U zdravje i veselje
Što se Bogu molimo
Bog da ni dava
amin daj Bože
Zdravica na svi.
 
 
Podizam ovuja čašu
za krsni čas i krsno ime
Da ni Bog dade naša krsna imena
da đi slavimo i ne zaboravimo.
 
 
Domaćine
Srećan sine
srećan ti Božič
Od nebo ti rosilo
od zemlju rodilo
u klas klasilo
Da imaš da deliš
da nemaš da zajmiš
Svakuga u dom dočekuval
nikaga ti u kuću ne presušilo
a najviše
za te ostavljal
Koj god ti
uz trpezu sedal
svaći si napijen
i zadovoljan otodil
Za sve tvoje dobro
Bog da ti plati
Da dade Bog.
 
 
U čiji smo dom
da pomaga Bog
Srećna slava
za mnogo godine
Što Boga molim
Bog da ni posluša
I dogodinu u zdravje
amin daj Bože
 
 
Ajde živeli
Da pivnemo za kolač
Kolač krsili
Boga molili
Gospodu na znanje
a na nas život i zdravje
Zdravička vi!
 
 
Prva čaša ljubav naša
Da spomenemo Boga i ovija dom
Prvu da ispijemo
Bogu da se pomolimo
Pomage Bože u ovija
ubav dom
Koj slavi ovuja godinu
slavil i dogodinu
mlogo leta i godine
Uvek slavil
nikada ne zaboravil
Vala domaćine
Srećna ti slava
i buklija
i srećan kolač
Amin daj Bože.
 
 
Pomozi Bože
Srećno jutro
i na jutro srećća
Bog ni mil
na pomoć bil
S prvu čašu
s dobru sreću našu
Prvu pili dobri bili
druga za srećan čas
Treća sreća
 
 
Živeli
ovija pijal'k
neje za gledanje
nego za pijenje
Ajd neka je srećna slava
za mnogo godine
Sveti Nikola da pomaga
Daj Bože.
 
 
Komu sam nazdravil
dobre mi bil
i Bog mu sreću podaril
Uzdravje Mikailo
kude god poodil
srećno proodil
još po srećno doma doodil
Slava ti pomognula
sreća te služila
družina te poštuvala
čaršija ti veruvala
koj ti za zlo mislel
na klin visel
pošteni pri tebe
dušmanje u granje
Bog nek ti podari
plne ćese novce
plne pojate s ovce
sve nek ti se iljadi
volovi teglači
konji jaači
bivolice rogate
svinje zubate
mlada praščinka
sive junice
dorate ždrebice
ridži jarci
suri magarci
Zdravička.
 
 
Ajde neka je srećna slava
za mlogo godine i leta
da je živ domaćin
da su žive žene
ajde toka da je ziva stoka
na svi mene i na žene
kvo orali rodilo se
kvo krmili mložilo se
 
 
Ajde živeli!
Teka se pije
za dobar čas svaći čas
za dobro volju
za domaćinovo zdravje
za mesilju i gospodžu
za sinovi i čerće
za zdravje na domaćicu
za volove oratni
dlboko orali visoko želi
za crne bivolice
za belo mlekce
Nazdravje vi
i da si ispijemo do dno.
 
 
Ajde živeli!
Da si pinemo
za šarene kravice
koj đi ima Bog neka mu đi poživi
koj đi nema, Bog neka mu dede
za bele svinje
za žlti dukati
koj đi ima Bog neka mu dede poviše,
koj đi nema Bog neka mu dede
za beli buljuci
koj đi ima Bog da mu đi poživi,
koj đi nema Bog neka mu dede
Amin daj Bože
Za ubavu večeru
koj pije neka mu je zdravo na dušu
koj orati neka mu je čujeno
Živeli domaćine
Blago medžu nas
bracći se celivali
pili i veselili
dušmanje se izbesili
Amin daj Bože
Zdravička vi.
 
 
Zdravi da ste i živi
moje milo gosje
Ovuja čašu nazdravljam
za svo gosje
I čaša druga plna
Ovuja čašu če ispijemo
Bogu da se pomolimo
Bog ni mil na pomoč bil
Svi moji gosje ovde
na moju slavu
uvek doodili
mlogo leta i godine
Kvo pili napivali se
sve neka je uz Božji blagoslov
i slavu koju domaćin slavi
Živeli i zdravička vi!
 
 
Zdrav mi bil
kućni domaćine
Zdravo ti sve u kuću bilo
ko ovija orej: pln s rod
plni koševe plne košare
plni ambari plno konopnište
plna kuća plne vreče
plne čaše i druđe sreće
Kiko je ovija orej tvrd
teka ti bilo i tvrdo seme
a pod njega tvrdo teme.
 
 
Ajde živeli za domaćina
Da bog poživi domaćina
njegovu domaćicu i njegovi sinovi
čerće unuci i celu njegovu vamiliju
Amin daj Bože
I neka njim je nazdravje.
 
 
Ajde živeli
kude se krsni kolač kršil
tuva i dogodinu da se krši
U kuću se kršil
na njivu se rodil
Amin daj Bože
Koje su ga ruće mesile
one se krasile
i raspoznavale
medžu druđe ruće
kako zvezda Danica
medžu zvezde
Kolko u ovija kolač
ima zrnca
tolko u našega domaćina
mušće glave
brajća i bratanceta
Da je sreća i život
i veselje u kuću
amin daj Bože
I Bog da ni dava
blagodet.
Da Bog dade
 
 
Živeli domaćine
dabogdade
ovce ti blajale
koze ti vrekale
svinje ti grdele
konji ti vrištali
volovi ti rovali
trmće ti se rojile
neveste mladi junaci radžale
Zdrav mi bil domaćine
i u zdravje prijatelji
dočekuval i ispračuval
Neka je sa sreću, i živeli!
 
 
 
 
Ajde neka su srećni
mladenci
Neka njim je srećno
venčanje
srećni njim dni
Kude išli
svude dobru sreću srečali
Bog njim dal plne
i bogate ruće
oči bistre i slobodne
Od sram se ne sramuvali
od stra ne strauvali
nego đi svude poznavali
po visok stas i
pošten glas
Srećno i berećetno.
 
 
Ajde da smo živi i veseli
Veselo gosje, vesela sovra
veseli prijatelji
Bog da ni dava
što se Bogu molimo
Da su živi i zdravi mladenci
Bog da njim vek odlži
kude seju da se radža
snopje da se ne diza odi teško
dabogdade
Zdravička vi.
 
 
Prva čaša
za pomogni Bože
druga čaša
za bolji čas
treća čaša
za sv. Trojicu
četvrta čaša
za sv. Trojicu i njonu domaćicu
peta čaša
za dobre došli
šesta čaša
za zdravje domaćina
sedma čaša
za kumovo zdravje
osma čaša
za zdravje prijatelja i komšije
deveta čaša
za zdravje na svi koji su
i koji nesu došli
Živeli i zdravička vi.
 
 
Ajde neka vi je srećan d'n
srećno naše drustvo
i prijateljstvo
Srećno veselje
za mlogo godine
Svakomu Bog da dade
da dočuva čedo
da dočeka rados ko ni dan'ska
Zdravička ti svate
De da si iskaramo do dno
pa da se čuknemo
Nazdravje.
 
 
Ajde da ste mi svi
zdravi i veseli
moji mili gosje
Najprvo dužnos ni je
da se zavalimo
na našega čestitog
domaćina
koji ni je ubavo primil
i dočekal
i put ni otvoril
A sa stari svate
slobodno možemo
da pijemo jedemo
i igramo
Samo da ne bude
nikakva bruka
i da smo pošteni
Jerbo kuća je kumovska
i bracka
Živeli i zdravička vi.
 
 
Svate i prijatelju
Da su ni živi mladenci
da si živuju
i da se sloguju.
Daj Bože.
Iz tvoja usta
u Božje uši
Živeli.
 
 
E prijatelju
Vidim da ste se b'š
nakanili da se oprostimo
i pozdravimo
Vala Bogu teka mora da bude
Ajde u zdravje
i nek vi je srećan put
I de da si za pood'k
ispijemo prekoruku
Ajde teka i zdravička vi.
 
 
Ajde čerko
srećno pojdi
oči moje
Neomrznuto dete
nikome ne omrzla
dabogdade
Tova je baština želja
 
 
Ajde čerko
Kasno lege
rano se dize
I neka ti je srećan put
i nov dom
i da mi budeš
zdrava i vesela
Tova je majčina želja.
 
 
Ajde prijatelju
Dal sam ti srce moje
a teka ti davam i
dete naše
Daj sv. Bogorodice
da ti sas nju dojde
sreća i blagoslov
Božji.
 
 
Ajde Bože pomozi
da su živi mladenci
ovuja godinu svadba
dogodinu krštenje i strižba
neka su vrsni sas goru
neka su dlđi sas vodu
da obeleju kako bel sneg
da ostareju ko Stara planina
da se mrze ko sol i leb
sa pri vas
dogodinu pri nas
da cvtu ko prolet
da vrzuju ko jesen.
 
 
Ajde da su srećni mladenci
i zeleni venci
za večito vreme
da se slagaju ko sol i leb
da su vredni ko trmće
da dočekuju unuci
praunuci i čukununuci
i bele pčele.
 
 
Zdravica
Zdravo da ste mi mladenci
Zdravo da si starojćo
devere rodnine
zdravo da si kume
domaćine komšije
prijatelji svekrvo
svatove kumice
starosvatice
i svi po red.
 
 
 
 
Ajde kume
Za tvoje srećno
kumstvo
Kumstvo ti bilo
srećno i čestito
a kumče zdravo i veselo
Ovde se uvek krštevalo
i bilo napredak i sreća
Dabogdade
Tvoje kumstvo u ovija dom
se ponavljalo sve
sas muška krštenja
Zdrav mi bil kume
i pomozi Bože
da pijemo da se veselimo
Živeli.
 
 
Ovuja zdravicu
Bože pijem piće
za sreću i dlg život
moje kumčiće
Da đi Bog poživi
mlogo godine
i neka budu
za povalu i pomoć
na roditelji
Živeli.
 
 
Srećno krštenje
na srećno mesto
dal ni Bog dobru sreću.
 
 
Kume srećno krštenje
Čedo krsteno
od Boga blagosloveno
sa sveto miro pomazano
sa sveti duh nadareno
Daruval mu Gospod Bog
dobro zdravje
sreću i d'lg vek
Da ga sreća i napredak
uvek prate
Da bude za valu i primer
na njegovi roditelji
i da se s njega valimo
Ajde živeli.
 
 
Dobrovečer kume
od narod isakan
od Boga ispraten
Eve došl kum
na kumstvo
i donel leb i vino
da mu Bog dede
sreću i mir
U kola dovozil
na konja odnosil
Po širok put doš'l
niz još po širok otiš'l
Amin daj Bože.
 
 
Ajde neka vi je srećna
prinova
Dabogdade
Neka su živi roditelji
dabogdade
 
 
Pomozibog, kume
Kolko ti na pogaču pimo
tolko oženil sina
Kolko na pogaču šare
tolko dovel snaje
ta se s nji valil
ko nebo s visine
ko more s dubine
ko Smederevo s advokati
ko Požarevac s vlasi
ko Jagodina s rogože
ko Kruševac s đilkoši
ko Užice s pećine
ko Banaćani s prihodi
ko Morava s pesak
ko Stalać s delije
ko Petrovac s kačamak
ko Maćedonija s duvandžije
ko Novi Pazar s prodavu
ko Čačak s kratune
ko Požega s svinje
ko Užice s slive
ko Sovija s spaije
ko Vlaško s kmetovi
ko Pirot s trutovi
Amin daj Bože.
 
 
Vala kume na ljubov i čas.
Ja sam do milu volju
od sve sit, i dosta poslužen
ali sa kume mene je vreme
da si doma pojdem.
 
 
Ajde neka je sas sreću
Čestito ime
da je živ prinov
dabogdade
Da su mu živi i zdravi
roditelji
Dabogdade
Zdravička vi.
 
 
Ajde neka je čestito ime
čestita rados
za mnogo godine
I na svadbu da mu se
zbiramo dabogdade
Zdravička.
 
 
Čestito
dan'šnje veselje
Da je živ prinov
Nek mu je čestito ime
Da je živo i zdravo!
Bog da mu odlži dni
Zdravička vi.
 
 
Kume
pred kući ti
zlatan stol
na njeg sedi
gospod Bog.
Deli sas šaku
nekomu kapu
a nas sas sreću
i plnu vreču
koji se molimo
i u oči gledamo
Zdravička.
 
 
II. DEO
 
 
 
 
Arlija
srećna pogodžba
Da je živa stoka
da su žive sajbije
neka je srećno
na dvete strane
Dabogdade
Zdravička vi
Srećan pazar
 
 
Neka je arlija
i neka je srećna
pogodba
koj kupuje pa da kupuje
koj prodava pa da si prodava
i koj prodal pa da si kupi
Dabogdade
Na zdravlje.
 
 
Neka je srećna
pogodba
Arlija da je
U zdravje da doslušaš
i pa da si krčmu davaš
Bog neka ti dava zdravje
i neka ti je l'ko leto
Da su žive gazde
da su žive sluđe
Dabogdade
i stoka da ni je živa
zdrava i vesela
Zdravička vi.
 
 
Ajde neka je srećna
rabota
Što rabotimo
da je od koris
Krave ni se telile,
žene radžale,
Od vabriće do vabriće
išli i rabotili
sreću u kuću donosili
Živeli.
 
 
Arlija da je
Srećna rabota
Bog da obrča na air
Dušmanje kvo rabote
od Boga da najdu
Dabogdade.
 
 
Srećan d'n
srećna rabota
Bog da ni ne odvoji
od prijatelji
Koj ni zlo mislil
Bog ga očistil
Koj ni mislil dobro
Bog da mu prati dobro
Zdravička vi.
 
 
Air neka je od njivu
air neka je od pare
air berećet
Zdravička.
 
 
Ajde živeli
Da pijemo za srećnu rabotu
Koju rabotu rabotili
s rabotu se valili
ko dobri i srećni brajća.
 
 
Ajde neka ni je srećan d'n
i srećna rabota
Neka ni Bog ne odvavlja
od prijatelji
i neka ni čuva od dušmanje
Koj ni zlo mislil
Bog ga očistil
Živeli.
 
 
Da smo živi i zdravi
i neka ni je srećna
rabota
Da dignemo plne čaše
da smo veseli i vredni,
vredni ko trmće
Koj kvo nema
da mu se nabavi
Živeli.
 
 
Kvo rabotili
Bog da obrča na air
Srećan početak
zdravička vi.
 
 
Air neka je od stoku
air od pare
Zdravička.
 
 
 
Brajćo Srbi
Uvek pili
i Boga ne zaboravili
Vala Bogu
vala i na domaćina
Kude ovuja godinu pili
zdravi bili
i dogodinu pili
Ne namrzli se
nego se pak srečali
i drugovali
ko pravi brajća
Bog ni nas
i svi Srbi
Ristove vere
a i na naši prijatelji
druđe vere - pomagal
Amin daj Bože.
 
 
Ajde živeli
i Bog ti daruval
od svašta dosta
da se ne posramiš
pred čestitog gosta
Zdravička.
 
 
Koj dava
i njemu Bog da dava
za mlogo godine
da Bog dade
Zdravička vi.
 
 
Blagoslovi oče
Bog te blagoslovil
sinko.
 
 
Ajde neka ni je srećan početak
Da je živa stoka
dabogdade
Da su živi sajbije
pastirje
Sa zdravje da smešamo
sas zdravje da razlučimo
Dabogdade
Neka je leto l'ko na stoku
i na pastiri dabogdade
i sve neka je na dobro
Amin daj Bože.
 
 
Ajde živeli
da pivnemo za slavu
za svetu nedelju
koja doodi da ni pomogne
i na nas i na orači i na kopači
koji oru zemljicu
seju pčenicu
da narane njinu dečicu
i čuždu sirotinjicu
Dabogdade.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
i da si i četvrtutu ispijemo
Dabogdade
Po mejane ne išli
po sudove se ne karali
na grešni opraštali
čužde medže ne preoruvali
od krivoga i slepoga ne begali
što davali na krivoga i slepoga
tova ni Gospod naknadil
i neka ni je slava Božja.
 
 
Ajde neka je arlija
Bog da ni dava zdravje
u čeljad u stoku
u berećet u polje
Kude točimo da ne istočimo
Da ni Bog dade
plni ambare plni koševe
plne košare i kočine
Da Bog dade sirenje i
maslo da se kace preplne
dabogdade
Kvo ja ne mogu da blagoslovim
tova neka blagoslovi
dan'šnji svet'c
i Bog neka isplni našu molbu
Srećna slava na svi
pa i na nas - zdravička.
 
 
Ajde živeli
i da ispijemo i drugutu
Časa druga da je plna zadruga
a medžu nas ljubav dlga
Da dede Bog život i zdravje
sreću i napredak i svako dobro
Amin daj Bože
Časno sedli, pošteno se digli
dobar glas doneli
a još bolji poneli
Dabogdade
Živeli.
 
 
Bog da ni dava zdravje
a dušmanje u granje
Kiko koj raboti
Bog da mu sudi
Dabogdade.
 
 
Živeli prijatelju
Daj Bože da te sretne
sv. Luka
Da ti bude srećna ruka
da te sretne sv. Toma
da u zdravje dojdeš doma
Bog ti dal od srce porod
dve čerće i četri sina
Amin daj Bože.
 
 
Ajde uime Boga
Bog da ni pomaga
i sv. Trojica
Kude god ne mogli
sv. Trojica pomagala
Ruće ni dala
muće ni ne dala
iz kal ni izvadila
sas brajća pomešala
Amin.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
i neka ni pomaga dan'šnji
sveti Džurdžovd'n
I neka ni donese zdravje
kiko na nas teka i na
stoku i na berećet u polje
Da su živi pastirje
da je živa stoka
i dogodinu akobogdade
Amin.
 
 
Pomozi Bože
sv. Jeremijo
sv. Pantelijo
i prebegla Marijo
i svi Božji praznici
koji ste na nebesa
Amin.
 
 
Ajde živeli
s drugu čašu
i s ljubav našu
za sv. Bogorodicu
majću Božju
koja sedi na prestol
Božji
Ona moli Rista Boga
sina njonjoga
da živimo
u cvrstu veru
ko pravoslavni
Srbi i rišćani
od Časni krs
sas tri prsta
u desnu ruku
Neka ni je na čas.
 
 
Ajde neka ni dava Bog
da ni rodi moruza pčenica
i vinova lozica
Da pčenica bude
u dno busata
po sredinu modra
a na vr rodna
Da ni vinova lozica bude
u dno busata
u sredinu rodna
a na vr modra
Da su živi kućevni
što tova rabote
Amin daj Bože.
 
 
Ajde u ime Boga
za Časni krs
slave i zakoni
Pomogal ni Bog
i slava Božja
u časni krs.
Amin.
 
 
 
 
Pijem ovuja čašu
uz žalos našu
Na svi koji ste došli
da ispratimo pokojnika
do njegovu večnu kuću
neka vi je vala
Dabogdade da vi se
s dobro vrčalo
i na dobro doodilo
Pokojniku neka Bog
dede rajsći život
a ni da ga zadržimo
u najubavu uspomenu
A na vas prijatelji
dal vi Bog dlg život
i svu sreću
Amin.
 
 
Ajde brajćo
da ispijemo
za pokojnu dušu
našega brata Miloju
L'ka mu zemljica
prosta mu dušica
Bog da mu dušu prosti
Amin.
 
 
Za pokojnika
Duša mu prišla i primena
pri dušu pravičnog Lazara
u beli raj
pred prestol Gospoda
kude su sve srećne
i čestite duše
Bog da mu dušu prosti
Amin.
 
 
Za pokoj dušu
koja se prestajila
Da njoj Bog dede
raj i pokojstvo
a nas sreću
i bracku ljubov
Amin daj Bože.
 
 
III. DEO
 
POUČNE
ŠALJIVE
 
 
 
Kuću golemu
ne praji
ni crn bor
pred kuću ne sadi
ni vitu jelu
Smrt te po tova čeka.
Kuća golema
golema je dupka
sama od sebe odzvonjuje
i ako ne ostane sama
če ostane bez
mušku glavu.
 
 
Ne zanosi se
snagu si ne precenjuj
ni potcenjuj
Od jakoga
uvek ima po jak
Nikaga ne znaješ
na kik'v rutav nos
če naletiš
Pusti druđi pred tebe
ali nemoj daleko od tebe
uvek da mož da đi stigneš
i pretečeš ako potrebe.
 
 
Pravu dumu
za svakuga najdi
Ka vidiš
da ne pomaga
ne čeke udri prvi.
I tova teka
da se uzemi zarije
da se iz nju sam
više ne mož izvleče.
 
 
Kukavica ka ti nad kuću
zakuka
propudi đu sas pcuvanje
i okanje
s drvja i kamanje
s kikvo dovatiš
sve dodek ne odleti
Zlo sluti
na smrt tvoju kazuje
ili na nekoga od tvoji.
 
 
Ka kroz selo pojdeš
i kučišta te selska naletu
od sve strane
pojdeš li na jedno
drugata če te rastrgnu
A ti se ispraj
merke koje najviše laje
i na njega jurni
udare ga s nođe s kamanje
s tojagu ako ti je pri ruku
Sas skuckanje če
raskara
drugata kučišta.
 
 
Zakolji jagne
ukrvavi si ruće
i idi
od prijatelja
do prijatelja
- Ubi čoveka reči
pomagete mi
Ako sas više od jednog
jagneto izedeš
zakolji me
kude sam najt'nak.
 
 
Ka vidiš skljokanoga
i blentavoga
i groznoga
i sakatoga
i grbavoga
i ćoravoga
i krivošijavoga
i ćutljivoga
i oratadžiju
i čekrlijastoga
i mnogo veseloga
i mlogo tužnoga
i mlogo visokoga
i premetljivoga
i glupoga
sklanje se
i zamini ga.
 
 
Vepra nereza čuve
konja pastuva
bika ovna
jarca magare
muško kuče
Uvek ime nešto
za kikvo če ti čoveci
doode.
 
 
Imanje si ne smanjeve
ako ne mož da prikupiš
učuve ga
Ako ga smališ
če te prokletisuju tvoji
a od tuja kletvu
ništo po gore
nema.
 
 
Ka grad bije polje
žena šamiju neka sturi
kosu rasplete
na ledinu neka ničći padne
kosu neka skube
u glavu da se udara
i neka oka umreloga
koji je iz selo
poslednji otputoval
na onija svet
Če raskara oblaci
ili če se grad sas ćišu pomeša
štetu če smali
i polje učuva.
 
 
Ka naumiš
čuždo čedo
u kuću da uvedeš
vrlji tojašku
pred prag na kuću
da u kuću ne mož da ulezne
dok đu ne pomeri
ili đu ne preskoči
Ako đu pomeri
dobro je
osetljivo je
primečuje
smita mu
Ako đu pak preskoči
za tvoju kuću neje.
 
 
Nikoj od zemlju
nenaživen
u zemlju neje
pošl.
 
 
Sas žene orati žensći
Sas mužje mušći
sas deca detinjsći
Svi če te oče za svojega
Žene če te vole
mužje če te uvažavu
deca če te sanjuju
Če zaslužiš
da budeš medžu čoveci.
 
 
Kikvo god da uvatiš
ne dave da ti se otne
ne pušte
ka uvatiš
 
 
Prvo porazmisli
posle mislenje ne pomaga
 
 
Kare tvoje
ko da ti je predglavu.
 
 
Oro ka se povede
vače se odma
I igre do kraj
Makr jutre odležal
Oro povedi
ili se na lev uvati
u sredinu ka moraš
Najloše je ka ne igraš.
 
 
Ne kladi se
s nikoga
ni u ništa
Osem sa samoga sebe
u život
Tvoj
 
 
Dobro glede
poviše sluše
i trudi se
sve da zapamtiš
Od sa pa za vek
A nikaga sve ne kazuj
jerbo tova neče da možeš
Na pametni je i
tolko dosta.
 
 
Ka žena
pregrmi sramat
više nesi sas nju
a ne mož
ni da budeš sam.
 
 
Nema po golema
muška bruka
nego ka ga
žena zajaši.
 
 
Ženi grejove
mušći ne priznave
Pa makar te
i jednonadrugo
zatekla
Poprvo če ti
poveruje
nego što če ti
oprosti.
 
 
Kude god
vidiš dupku
ili nešto
slično
rasd za deca
prisadi
Jedino tova
vredi
a ostalo za vreme buduje.
 
 
Ženu i zemlju
obrče i prevrče
i ka više ne možeš
Če bude po rodna
i po berećetna
 
 
Tvoje ne dave
čuždo zakači i bege
ako ti se pruži prilika
Tuva sram nema
ni zadržavanje.
 
 
Čovek je
ko najzlo kuče
i jagne sisalče
i brz zajak
zajedno
Zadirneš li ga
kuče če zapeni od zlo
jagne če se
u vlka pretvori
ruće če ti izede
a zajak ko kurjak
da poraste
Pomiluješ li ga
ruće če ti oliže
s nođe če podripkuje
pod kožu če ti se uvleče.
 
 
Deca nikaga ne zaminjuj
tvoja komšiska ili čužda
Koja znaješ
i ne znaješ
Ženska deca
pomilij po kosu
muška pak za uvo
povleči
Daruj đi sas šalu
i sas ubave reči
Teka če i kroz nji
poživiš.
 
 
Zaglede se u zemlju
u mešinu njonu
i u sve što iz nju raste
Biljće i životinjće glede
Ne uništave ni pečurće
ni koprive, ni palamidu
ni berećet
Pilišta ne raskaruj
brobinjka ne gazi
bumbara što valja čuvte
pusti neka si raboti rabotu
Sve trebe da živi
dokude može
i do kude mu je sudeno.
 
 
Žene pravo
medžu nođe glede
sve dodek njim se
obrazi ne zacrveju
Mužje u oči strelje
dok njim s gledanje
zad til ne zajdeš
Pogled ne obare
dok njegov oboren ne vidiš
I nikome ne dopušte
da na tebe jajca istriša.
 
 
Ako ti nekoj
napcuje majću
pcuj i ti njemu
neje jednuš
neje dvaš
nego sto puti
da se sto puti
pokaje
za onija jed'n put.
 
 
Pcuj ka ti se pcuje
mušći
neje tova na čoveka
bađava.
Pcuj sve za kikvo se setiš
Po red i bez red
Po spisak i bez spisak
Pcuj da ima kikvo da se
čuje.
Pcuj Boga snce
dzvezde mesec mesečinu
vodu zemlju oganj
krv nebo
čoveci žene deca
majću krvavu
lebarnik leb
život smrt
Poklade Božič sv. Iliju
kadilnicu sveću
popa i popadiju
ognjište i kolač
leglo i povoj
maglu ćišu grad
pleme i seme
noć i d'n
ikonu i anđeli
nanu naninu
majću majčinu
usta ustanca nos
glavu šašavu
nočvi i tiganj
zalupci crepnju
Vlas i zakon
nemoj da pcuješ.
 
 
Nauči
svaći red i adet
Za razne priliće
uvek po nešto da imaš
Svačija reč da prestane
ka ti reč u usta uzneš.
 
 
Otidi pri komšiju
ka mu se svinja oprasi
krava oteli
ovca ojagni
koza okozi
Ka mu na svet
živ stvor dojde
Posedi mu u kuću
tova je za dobro
I poradujte se
Jerbo za raduvanje
nema b'š mlogo priliće.
 
 
Otidi
ka se nekomu rodi dete
i rados podeli
sas radosni
I ako prekaraš
neče da ti zamere
Nego bolje ne prekaruj
ako b'š ne moraš.
Jerbo
sve se vidi
sve se gleda
sve se pamti
i negde se zapisuje.
 
 
Zmiju ka vidiš
na basamaci pred kuću
ne boj se
Neka i otrovan jezik plazi
neče te izede, ni tvoji iz kuću
Tova je čuvar na kuću.
 
 
Na Vrtolomej
se u dud ne kači
na Džurdžovd'n
portu ispleti sas zelenu lesku
Na Cvetnicu
proc'vti zajedno sas kućevniti
Na Poklade
oratnice zapali
neka se deca poraduju
a starci da njim se nagledaju
Deca oganj neka preskakuju
sas sadže da se ucrne
pocvrkaju i poigraju
Pooratete si i poradujte se
s nji zajedno
 
 
Domaćine
Stoka nek ti je
stalno sita
Nikaga gladna
nikaga preranjena
Ni debela ni mršava
I nemoj đu ćineš
u nanagornjičavo
ni u nanadolnjičavo
Nagore pobutni
nadole poprikoči
I ne pretovarljuj đu
Zaobikoli kude god možeš
svaći tutmar svaći ćutuk
pa neka je i najmalečak
I stoku ne tepe
Njoj je i bez tova teško.
 
 
Mora sve da znaješ!
i ka se doodi
i ka se sedi
i ka se krsti
i ka se napivuje
i ka se mezi
i ka se pije
i ka se jede
i ka se diza
i ka se otodi
Ka se druđi slušaju
i ka se ćuti
i ka se poje
i ka se orati
Mora da znaješ
ka se čaša podiza
za slavu
za predi slavu
za po slavu
Mora da znaješ
i ka se krši pogača
ka se kadi
ka se sadi
A mora da znaješ
i ka se posadeno vadi.
 
 
Kolač
na imend'n u crkvu odnesi
i obleči za tuja priliku
najubavo i najbolje kvo imaš
Pričes primi jednuš u godinu
odi stoku da se izdvojiš
Veruval ili ne veruval,
nešto mora da ima.
 
 
Na svadbu gladan
i bez novčanik
ne idi.
Nikiga se ne znaje
kik'v nji je adet
i kikvo daruvanje
Ka ulezneš
reči njim pomozi Bog
i tova jasno i glasno
svi da čuju
i u glas da te pozdrave
Na pogaču
artišnu paru zakači
svi da vide
posle da si preoračuju
mak'r jutre ni za leb nemal
Staroga svata poštuj
njegovoto je jednuš
Kum je do njega
pa dever domaćin
prijatelji mladenci
blisći i dalečni rodnine
komšije paralije i druđi
Iskoristi priliku
i muzikanti okni
ka se druđi zasite
i džepovi istresu
Pesmu naruči za tebe
ali i za svi svatnine
Pevači sas pare daruj
i sas ubavu oratu
Če se pamti
Na mladenci nazdravi
silno i glasno
da njim ne prom'kne
da si i ti na svadbu bil
Sve če ti se vrne
kiko zaslužiš.
 
 
 
 
Ajde neka je arlija
da smo živi i zdravi
u čiji smo dom
da udari grom
Kude sa jeli i pili
dogodinu vlci vili
Arlija toka
da je živa stoka
što lazi po glavu.
 
 
Domaćine
Zdrav ni bil
i svaći d'n pil
bos odil
oro vodil
čerće udaval
imanje prodaval
Ajd živi i zdravi
da si pinemo
i komu čaša ne cvrkne
žena da mu crkne.
 
 
Živeli domaćine
da si živ i zdrav
sas čoveci pil
sas žene se celival
koj ti najde manu
ja če mu nanu
manul sas vreču
pred tvoju kuću
ti njemu brašno na zajam
a on tebe ženu za ujam.
 
 
Ajde
sas zdravlje da pinemo
Ka se u čep čuka čuka
- ni smo tuka
Ka matika drn, drn
- a ni pod grm
Ka se kopa kopa
- a ni opa opa.
 
 
Ajd živeli i veseli
dušmanje se izbesili
Koj pije - da mu ništo neje
koj dava - da mu se ne poznava
živeli i veseli
ko konji jeseni.
 
 
Ovaja boca od mojega oca
t'nko savijena,
u grlo uzvijena
Da je mešina od artiju
pukla bi od rećiju
ali je od kože
pa ne može.
 
 
Živi zdravi i veseli
dušmanje se izbesili
koj ni zlo mislil
sas konopac se obesil.
 
 
Kude se jede i pije
bez mene da neje
a kude se ore i kopa
da mu nešto bude
koj me oka.
 
 
Brdaklijo
bašta i majćo
koj te pekal
iljade stekal
koj te pil
od njega bolji bil
Amin daj Bože.
 
 
Ajde živeli
I Bog da te sačuva
od kratće gače
dlđe koprive
i kučće krive
maanitoga Turčina
tesna putišta
i golema kučišta.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
Da Bog poživi naši zetovi
ko kmetovi
i snajće ko kadivće
Živeli!
 
 
Ajde arlija
čokarlija
plna kuća dečurlija
u svako ćošence
po detence
a na sredinu
po desetinu.
 
 
Ajde da si mi živ i zdrav
i blagosloven
kako ovca pred ovna
ko koza pred jarca
ko krava pred bika.
 
 
Koj častil čas imal
čas u policiju
čas pri miliciju
Oj vlašo
koj te izvrtel
kuću ne svrtel.
 
 
Bošće pečene kokošće
varene ćurće
pečene gusće
Milojkovci - Dojćinci
Mirkovci - Zaskovci
živeli mladenci
živeli momčetija i devojčetija
živeli kumove i starojća
živelo golemo i malečko
živelo i staro i mladačko
Tesni sokaci, golemi čebrnjaci
kratće gače, visoće koprive
Ajde koj pije da mu ništo neje
koj dava da mu se ne poznava.
 
 
Živeli i veseli
ko konji jeseni
Dušmanje se izbesili
Koj dava da mu se ne poznava
koj pije da mu ništo neje
šašavo gosje nemirno gosje
zdrav si Milane
za tebe što ostane
Tako mi krsta
do malog prsta
Gospode nanesi me
medžu dve gospodže.
 
 
Dobre došlo milo gosje
Ovaja slava srećna slava
Dabogdade
Prvu večer večerali
Jednu pticu jerebicu
Drugu večer večerali
Dva goluba jerebana
Treću večer večerali
Tri kokošće menđušće
Četvrtu večer večerali
Četri gusće perjanate
Petu večer večerali
Pet ovna jalova
Šestu večer večerali
Šes jarca nedrana
Sedmu večer večerali
Sedam para volove
Osmu večer večerali
Osam para volove
Devetu večer večerali
Devet vitla vodenicu
Desetu večer večerali
Deset vitla tupavicu
Svi si gosje doma otišli.
Nazdravje.
 
 
Ajde arlija
da pivnemo da se napijemo
pa da popojemo
Ovova pijenje neje ukradeno
ovova pijenje je zaradeno
Po red čašće
po red vlašće
po red mlade snašće.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
moji gosje i prijatelji
teka se sastavljali
jeli i pili i veselili
i jed'n za drugoga pituvali
U narod sloga
u polje berećet
amin daj Bože
neka se žito rodi
kude ralo odi
ili dan's kude prpču
traktori i motokultivatori.
 
 
Oj brate polčiću
ja ne znam što li ću
ka vidim ćilo
b'š mi je milo
ka vidim dve
b'š mi je dobre
a ka vidim tri
pijani smo svi.
 
 
U ime Srba i Grka
koj ima neka krka
a koj nema neka dreme
jerbo neće da raboti.
 
 
Dodek beomo ni stariti
nakaraomo koze u cerak
i udarimo na merak
A mladiti sa
nakaraše sve u štale
pa ni praje na budale
Zatova udarimo na nemanje
pa počemo da prodavamo imanje
Nas stariti bolu grbinće
a decata se voze u limuzinće
i zatova ni sa čistimo reku
da žabe ne kreku
 
 
Pomozi Bože
udaj i oženi
Kude pili ovuja godinu
pili i dogodinu
Bože
ka ti se ovaka ubavo moli
daj svakomu koj kvo voli
Tako ti tvoje volje
spusti me medžu bolje
Živ bil koj pil
Ova boca od mojega oca
on pil a ja nasledil.
 
 
Da si mi živ i zdrav
Bole.
Ne boj se kontrole
Koj ni zameril
njemu si naškodil
Koj pije pak da pije
Koj dava Bog da mu dava
Ovova piće neje za mladiće
Za nji je bolje da rabote.
 
 
Ajde živeli
Prim'kni praseće
za rukovodeće
koj ni prigovara
njemu si problem stvara
Prve čaše za zdravlje naše
Tura druga ljubav dlga!
Koj ni zlo mislil
na spisak za nezaposleni
visil
Donesi visći
da budemo po blisći
Neka ni je prijatno
i da vi pozdravim
u naše ime
a na račun virme.
 
 
Pomozi Bože i razveseli ni
Rados medžu čoveci
medžu mlade žene
Da Bog dade na vaše žene
reumu u nođe
da ne može da idu po vas
ka idete pri čužde žene
Nazdravje.
 
 
Ovaja čaša
rados naša
svude sćitala
za mene pitala
Bila peta ili deseta
na nas ništo ne smita.
 
 
Oj čašico mali stvore
prevrnem ti dno nagore.
 
 
Živeli
Svinje žirili
u glavu đi bili
na tavan đi kačili
ka đi klali
i mene izokali.
 
 
Domaćine
Volove ti rucali
unuci ti đi stucali
Živeli za Iliju
i neka ima rećiju kako vodu
Rećiju prodaval
šićer dodaval
prijatelji zdobil
kumove ne menjaval
Ajde živeli
i da ni Bog pomogne.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
da nesmo podli i lunavi
Da apnemo da pivnemo
i drugarsći da živnemo
Brat s brata rod s rodu
da rušimo svaku nezgodu.
 
 
Ajde živeli
Ni smo brajćo s kratak vek
još pa da ni neje ovija lek
Bog bi pital kude smo bili
što se nesmo vino napili
zatova braća sipujmo ga u grlo
dok se neje umrlo
Volel bi ovuja pesmu da produžim
ali se bojim da vi ne rastužim
Dok sam ovuja pesmu sastajil
tri oka vino sam ispil.
 
 
Ajde živeli
Prva ko trnje
druga ko slama
a treća ide sama.
 
 
O sveta litro
kam pusta sreća
da si malko poveća
Da je čaša vlaša
da je vlaša bure
da je bure more
pili bi do zore.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
ajde da pivnemo i popojemo
Koj poje dabogdade pa da poje
a koj ne poje dabogdade da propoje.
Zdravička vi.
 
 
Ajde arlija
da pivnemo i jednemo
od ovoga pečenoga ovna
što su mu na grbinu
dva balona vino
što su mu u plečku
dva noža zabodeni
Da pivnemo vince
da reznemo mesce
šuto udara rogato bode
U dvajes ovce
brojilo se jedno ovne
i ono vrtoglavo
Oj vlašo s vince crveno
ka te vidim ja se razveselim
Kažu ništa nema bez rećije
ali vince je mene pomilije
Volim da pivnem a volim i da mangupujem
volim snajće a volim i vlašće
Da si vlašo široka do grla
tova bi bila moja želja prva
da niz grlo isipem jedno ćilo
da zapojem tova bi dobre bilo
Ali ka nesi sa ču te istrišam
niz grlo ču po malko da sipem
pa če te ispijem pa če te doplnim
če zapojem i na dobro obrnem
S ksmet sas berecet
crno jagne bela mu opaska
Zdravica.
 
 
Sačuve ni Bože
od prazni odžaci
loši ortaci
i tesni budžaci.
 
 
Ajde neka je arlija
da živi sveti Ilija
i njegova sestra Marija
Stanko iz Goinci
i Milan iz Mojinci
Sastajali se u selo
Odorovci
Karaše jedno jajce crveno
Sas devet crni bikovi
udaraše ga s stojađe
da ga stroše
pa ne možeše
Otkaraše ga u Caribrod
pri Džardžinu meanu
Džardža meandžija iskoči
sas ćoravoto oko
tebe gleda mene vidi
Čudi se dzveri se
čudi se što da mu praji
što da mu čini
Sturi pantalone sede sas
golo dupe
i stroši crvenoto jajce
Vaka Tomelin
blagosivlja
Arsa Nikolić iz Krup'c.
 
 
Ajde neka je arlija
Koj dava pa da si dava
koj pije pa da si pije
Zdravička.
 
 
Nazdravlje
Komu nazdravili
na toga ga natovarili.
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
da ispijemo i da se čuknemo
i neka ni je sa sreću
od komine da se pine
i da ne dava Bog
na svinju rog
i na budale vlas
da ne plaše nas.
 
 
Ajde neka je arlija
da sam živ ja
i na baštu mi sin
i na ženu mi muž
i na decata mi bašta
i na čiču mi bratanac
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
I da ni Bog sačuva
od žene ljute
i motiće tupe
Kude sΰ rećiju pili
dogodinu vlci vili
kude sΰ ovce i koze ranili
dogodinu kože i rogove zbirali
Kude je sΰ ognjište
tuva da je konopnište
Ovuja godinu sina ženili
dogodinu snau udavali
 
 
Domaćine
ajde zdravička ti
da si pinemo i jednemo
i da Bog dava berećet
A koj ni mrzi
da mu je prazna kuća
i da su mu tesna pluća
u kuću da ima borbu
a za ruč'k čorbu.
 
 
Ajde neka je arlija
da smo živi i zdravi
živi i veseli
ko konji jeseni
Od komine da se pine
prva ko seno
druga ko slama
a treća sama
Prva od muku
druga ko niz buku
 
 
Ajde da smo živi i zdravi
Kude sΰ jeli i pili
dogodinu vlci vili
koj nas zlo mislil
navečer se obuval ujutro sobuval
dopladne krpil otpladne cepil.
 
 
Da si živ i zdrav
nek ti je srećno veselje
kude ideš da iljadiš
da ti ne dava Bog
u kuću rod
Dabogda sΰ kuću prajil
dogodinu ekseri iz pepel vadil
sve ti u kuću vikalo
samo ti pop pojal
sve ti pocrnelo
samo ti oči pobelele
Da ti Bog dava blagodet
da ti u kuću dojde zet
da ima da zaimaš
da nema da vrčaš
ajde neka ti je zdravička.
 
 
Neka je arlija
Dabogda ti stalno preljevalo
vino i rećija i čoveci ovakvija.
Koj slive sadil
milioni zaradil
koj slive pekal
milioni stekal
koj slive sušil
Gospod ga ugušil
Sačuve ni Bože
iz nebo strele
iz mrak kamenje
od žene bekrije
koja se ne krije.
 
 
Ajde živeli
po jednu po dve
dušmanje Bog da ubije
Dušmanin ni bil
debel ko kon'c
bel ko lon'c
Bog mu dal dukat od sto oće
pa niti ga mog'l nosi ni troši
nego na njega sedel pa prosil
 
 
Ajde živeli
Da je čaša vlaša
da je vlaša bure
da je bure more
pili bi do zore
Nego je ovoja šiše
mojega pokojnog dede Gliše
on iz nju pil
dok je živ bil
i na nas đu ostavil.
 
 
Da smo živi i zdravi i veseli
ko konji jeseni
da ni vole mladiti
kako magarišta amiti
zdrav si Zarko
pi pomalko
zdrav si Stojane
a za tebe Pero
što ostane
koj ni mrzi
pred nas da lazi
a koj ni grdi
na tekvoja da ni prdi
kuga gonimo da ga stignemo
a koj ni goni
za tekvoja da ni se uvane.
 
 
Domaćine!
srećno ti veselje
sve ti srećno i
veselo bilo
donesi rećiju
da ne sturam
od tavan basćiju
donesi ni vino
domaćica da ti
rodi tri sina
Amin daj Bože
 
 
Kolko znamo
tolko nazdravljamo
i blagosivljamo
Koj znaje poviše
rodile mu crešnje
koj znaje bolje
široko mu polje.
 
 
   POGOVOR
 
   Najveći deo narodnih umotvorina proistekao je iz narodnog života. U znatno manjem broju bilo je primera inspiracije ili podsticaja u pisanoj književnosti, a evidentan je i (mada zanemarljiv) uticaj sa strane.
   Usmena narodna književnost svoj procvat imala je u periodu između 15. i 18. veka, a to je vreme kada je materijalna kultura u Srbiji bila u zaostatku. Takođe, to je vreme kada pravoslavna crkva nije bila naklonjena narodnom stvaralaštvu. Srednjevekovna crkva smatrala je čak grehom "ljubiti gusle, igranje i besovske pesme". Teodosije, biograf Save Nemanjića (13. v.) kao najveću njegovu vrlinu ističe to što je izbegavao i čak mrzeo "nepristojne i štetne pesme mladićkih želja koje oslabljuju dušu do kraja". Crkva toga doba osuđivala je i pričanje bajki. Naravno, tokom vremena taj stav je promenjen.
   Bogat misaoni život srpskog patrijarhalnog seljaka naročito je očigledan u smišljanju ZDRAVICA. To su besede koje se drže uz čašu vina za vreme svečanih ručkova i večera. Zdravica može biti slavska, svadbena, kumovska, božićna, o krštenju, o sahrani i u raznim drugim prilikama. To je trenutak kada onaj koji nazdravlja biranim rečima želi sreću, dug život, blagostanje domaćinu ili slavljeniku, kada se izražava zahvalnost Bogu i raznim svecima, a ima i onih za pokoj duše i lepu uspomenu na preminulog.
   Kada je svečanost velika, održi se po deset i više zdravica i to po ustaljenom redu. Recimo, prva zdravica je "za pomozi Bože". Druga - "u slavu zakona i krsnog imena". Treća - "za zdravlje kumova i prijatelja". Četvrta - "za zdravlje komšija i gostiju". Peta - "u zdravlje domaćina". Šesta - "u zdravlje domaćice". Sedma - "u srećnu dobrodošlicu i viđenje". Osma - "za srećnu dobrodošlicu i viđenje". Deveta - "u zdravlje zbora i sabora". Deseta - "u zdravlje i napredak omladine". Jedanaesta - "u pajante" - nazdravlja se i pije sa ukrštenim rukama i čašama. Dvanaesta - "za poslađenije" - da se zaslade sve prethodne zdravice. Trinaesta - "za rastanak".
   Koliko će zdravica biti na svečanosti zavisi od raspoloženja gostiju, od njihovih govorničkih sposobnosti i, naravno, od toga koliko su vina popili. Zato zdravice negde zovu i napijalice.
   U svakom slučaju zdravice su izraz duha jednog naroda, njegove iskričavosti, elokvencije, vrcavosti i duhovitosti.
   Pred vama je 190 takvih zdravica.
 
                                                                                                                                                   Milica Petković, dipl. etnolog
 
   LITERATURA:
 
   1. Srpska zdravica,
       Ranko Mitrović - 1988.
   2. Srpske narodne zdravice,
       Božica Vidanović - 1989.
 
 
   KAZIVAČI:
 
   1. Deda Milan - Pavlov, s. Činiglavci
   2. Deda Moša - mlek. rad., Pirot
   3. Deda Dušan - Pećin, s. Sukovo
   4. Deda Jordan Mančić - s. Dojkinci
   5. Čika Duško Ćirić - učitelj - Pirot
   6. Branko Pejčić - Lompić - Pirot
   7. Musa Šejn - Pirot
   8. Zlatko Lepi - s. Krupac
   9. Laboris - s. Gradašnica
   10. Arsa Nikolić - s. Krupac
   11. Deda Vasa - Blagojin - s. Činiglavci
   12. Pop Draga - Pirot
   13. Voja Manić - s. Zavoj
   14. Deda Živko Mančić - s. Gradašnica
   15. Božidar Stojanović - Pirot
   16. Pop Srba - Pirot
   17. Deda Mirko Kukudin - s. Činiglavci
   18. Dušan Mančić - s. Srećkovac
   19. Svetislav Madić - Pirot
   20. Deda Radisav Antić - Pirot
   21. Milorad Stojanović - Turčin - Pirot
   22. Petar Petrović, penz. - s. Krupac
   23. Velibor Ilić - Pirot
 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com