K O D   K I C O A
1860-1894
 
Biografski podaci
1860 - 4. aprila rođen u Beogradu, kao treći sin knjievnika Jovana Ilića, kome su sinovi bili i Milutin, Dragutin i arko, svi knjievni ljudi, i čija je kuća - stecite niza ondanjih pisaca - nazvana "kovnicom stihova".
1868-1887 period obrazovanja i stupanja u knjievnost. Godine 1868. Vojisav je poao u kolu, ali se neredovno kolovao, gimnaziju je napustio i predavanja na Velikoj koli pohađao kao vanredan đak do 1883. Knjievno obrazovanje stekao je u porodici. Ruskim jezikom počeo je rano da se slui, već u esnaestoj godini, a u devetnaestoj, 1879. godine, mogao je slobodno da čita ruske tekstove. Oko 1880. stupio je u knjievnost i nekoliko godina zatim vrlo aktivno sarađivao u radikalnoj tampi. Godine 1885. učestvovao je kao dobrovoljac u srpsko-bugarskom ratu.
1887-1889 period boemskog ivota i najveće aktivnosti u političkom i javnom ivotu. Godine 1887. postavljen je za korektora Dravne tamparije (do ove godine nije mogao da dobije dravnu slubu). Iste godine pretrpeo je krivično gonjenje zbog pesme Maskenbal na Rudniku. Bez ene i dece, koji su ranije poumirali jedno za drugim, on je ovih godina iveo kao pesnik boem. Razočaran u radikale i ozlojeđen prilikama u Srbiji, on je ovih godina razvijao najivlju delatnost na političkoj satiri i pokazivao simpatije za socijalistički pokret.
1889-1894 poslednji period Vojislavljeva ivota. Godine 1889. premeten je u Ministarstvo inostranih dela, bio kratko vreme na slubi u Solunu, i vratio se na dunost korektora Dravne tamparije. Godine 1891. otputen je iz dravne slube kao politički protivnik reima. Od kraja 1891. do avgusta 1892. bio je učitelj srpske osnovne kole u Turn-Severinu u Rumuniji. Po povratku u Srbiju, 1892. godine, postavljen je za pisara Ministarstva unutranjih dela, odakle je preao u Monopol. Godine 1893. "postavljen je za pisara prve klase konzulata u Pritini, gde mu je Nuić bio pretpostavljeni".
1894 - 21. januara umro je u Beogradu, u trideset i četvrtoj godini.
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2005-2012 kodkicoa.com