K O D   K I C O A

H

 
 
hajduk - kod nas prvobitno: odmetnik koji se borio protiv turskih nasilnika; danas: odmetnik od vlasti i zakona; kod Turaka: razbojnik; kod Mađara: lako naoruan peak; sluga u mađarskom narodnom odelu, glasnik, ulak
han - kuća, svratite i prenoćite, gostionica
handija - sopstvenik hana, gostioničar, ugostitelj
haps - zatvor, pritvor
harambaa - vođa hajduka
harač - glavarina; godinji danak koji su plaćali nemuslimani u bivoj Turskoj; izdatak, troak
harbija - ipka kojom se punila mala puka
hadiluk - pohod Jerusalimu
hvat - mera za duinu (est stopa)
heruvika - bogoslubena pesma
heft - sveska
himera - varka, samoobmana
holba - stara mera za tečnost
horda - zajednica od po nekoliko porodica kod skitačkih i lovačkih plemena;
fig. divlja, neobuzdana rulja
husar - lako naoruan mađarski konjanik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com