K O D   K I C O Š A

Č

 
 
čabar - drveni sud za vodu
čabrnjak - motka
čavčag - posuda za mleko, od izdubljenog drveta
čagrće - kamenjar, korov
čadenje - zadimljivanje
čador - šator
čair - ograđena livada, pašnjak
čajka - svilena marama za povezivanje glave
čakmak - kresivo, ognjilo
čaktara - zvono za ovce
čalak, čal'k - sluga sakat u jednu ruku
čam - bor, jela, smrča
čamovina -  jelovo drvo, jelovina, drvo četinara
čampare - vezice, metalni ukrasi koji se zabadaju u đem
čanak - drvena zdela
čandije - krov
čantrati - čangrizajući neprestano pričati, gunđati
čapkun - konj sa sitnim i brzim hodom, ravan konj;
fig. lola, okačenjak, obešenjak, mangup
čapkunluk - nestašluk
čaponjak - papak
čapur - panj od isečenog drveta
čarda - krčma na drumu, gostionica na mađarskoj pusti
čardak - 1. velika prostorija na spratu istočnjačke kuće sa izbočenim delom prema ulici;
2. lepa, obično dvospratna kuća, okružena baštama, dvorac, letnjikovac;
3. koš na stubovima za sušenje kukuruza u klipovima;
4. stražarnica na državnoj granici
čardaklija - 1. velika soba na spratu sa dobrim vidikom;
2. vinova loza koja se penje uz stubove i oko kuće
čare - pomoć
čarka - 1. ruska mera za tečnosti = 0,132 l
čarka - 2. puškaranje između prednjih, istaknutih delova, radi izazivanja i uznemiravanja neprijatelja, ili kao počinjanje ozbiljnije borbe
čarkaš - vojnik na prednjem položaju, zametač čarke
čarlama - u izrazu: udariti kome čarlamu podvaliti (kome)
čaršav - stolnjak, trpežnjak; plahta (jorganska, dušečna)
čaršija - 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački stalež;
fig. javno mnenje, svet, neobavešteni, nestručnjaci, npr. "čaršija priča"
čatal - drvena ograda od letava ili vrljika vezanih prućem
čatlov - poprečna greda na kolima
čatma - pleter, naboj; kuća od dasaka i brvana
čegrst - mala svađa, prepirka
čezije, čeze - kola sa dva točka
čeketalo - drvena sprava na vodeničnom kamenu koja zvukom daje znak da se kamen okreće; njen zvuk treba da je takav da nadjača klokotanje vode; prenosno: čovek koji neprestano nesto govori, kao da melje
čekmedže - fijoka za novac u dućanskoj tezgi, škrabija
čekrk - točak, kolo, vitlo (za dizanje uvis izvlačenjem)
čelebija - gospodin čovek, lepo vaspitan čovek; naročito: hrišćanin gospodskog reda
čemer - jad
čepka - grančica koja se koristi za sadnju
čeprljuš - zort, prisila, pritisak
čerga - 1. ciganski šator; 2. krupno tkana ponjava
čergas - ciganin koji živi u šatoru (čergi)
čerez - zbog
čerek (čejrek) - jedna četvrtina, četvrt; čejrek
čerčivo - drveni ram za prozorski otvor, na koji je stavljena hartija
česnica - pogača koja se mesi na Božić
"četirese" - četrdesetodnevni parastos
češagija - naprava za timarenje stoke
češljika - drvo od kojeg se pravi "živa vatra"
čibuk - muštikla
čivija - klin, naročito drveni klin;
udariti kome čiviju nasamariti, prevariti koga, podvaliti kome
čivijar - čovek sklon podvalama
čivitar - prodavac čivita, plave boje
čivluk (čifluk, čitluk) - vrsta feudalnog poseda koji gospodar obrađuje sam ili pomoću čivčije
čivt - par
čivčija - zemljoradnik
čija, ćeja - glavni na bačiji
čikoš - čuvar konja, konjušar
čilaš - konj sive dlake, pegav, šaren konj
činenje - bojenje, farbanje
činilka - boja za farbanje pređe
čirak - 1. sluga, šegrt; 2. svećnjak
čifčija - zemljoradnik, težak
čorbadžija - onaj koji deli čorbu; zapovednik janičarske čete; odlikovani hrišćanin;
gazda, gospodar
čoha, čoja - sukno meko i lepo, bolje vrste, za izradu odeće
čoljav, -a, -o - sakat, bez svih prstiju, bez uveta, bez repa
čomak - pileći batak
čužd, -a, -o - tuđ
čukar - slabo obrasla kamenita uzvišica
čuknuti - kucnuti
čukur - rupa, jama, jarak, dolina
čulumka - gmuca, čvoruga
čulj, -a, -o - bez repa, odsečena repa; bez uveta oštećenog uveta
čuma - kuga
čupe - devojčica
čuček - mali, malen
č'vesan, -a, -o - normalan, pametan, zdrave pameti
č'knut, -a, -o - oštećen, nedostaje nešto
č'motinja - usamljenost, samoća
č'čkolj - zadorica, osoba koja začikava
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
Đ  E  Ž  Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  DŽ  Š
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com