K O D   K I C O Š A

Đ

 
 
 đakon - crkveni sluga i pomoćnik pri bogosluženju; najniži, početni sveštenički čin u pravoslavnoj crkvi (ne može sam obavljati bogosluženje, već samo pomaže svešteniku)
 đaur - nevernik, krivovernik, jeretik (pogrdno ime kojim Turci nazivaju hrišćane); đaurin
 đeisija - odelo, košulja, preobuka
 đem - žvale, uzda, gvožđe na uzdi što ga konj drži u ustima
 đemija - lađa, brod
 đene-đene - prilično, nekako, tako-tako
 đeram - naprava, poluga za izvlačenje vode iz bunara, takođe bunar sa ovakvom napravom
 đerdan - nakit što ga žene nose o vratu
 đerdek - soba u kojoj mladenci provedu prvu bračnu noć; ložnica; prva bračna noć
 đerđef - okvir, ram na kome je razapeto platno pripremljeno za vez
 đid, bre! - odlazi! gubi se!
 đidija - obešenjak, živahan mladić, junak
 điđan - ždrebe
 điža - čokot
 đizija - polusvilena tkanina
 đilkoš - vetropir, kicoš, danguba, neradnik, kavgadžija
 đinđuva - minđuša
 đogat - konj bele boje, belac; fig. neznalica, glupak
 đozluci - naočare
 đornut - mrtav pijan, trešten pijan, pri piću
 đor ćutuk - mrtav pijan, pijan kao tresak
 đuvegija - mladoženja
 đuvendija - raskalašno žensko čeljade, igračica i pevačica
 đugum - bakarni sud za vodu
 đuzel - lep, kitnjast, divan, gospodski, ugledan; lepotica, dragana
 đul - ruža, ružica
 đulgandže - ružin pupoljak
 đulijaj - miris ruža
 đulistan - ružičnjak, gradina sa ružama
 đulić - mlada ruža, ružin pupoljak
 đumruk - trošarina, carina; taksa za prolaz
 đuture - sve ukupno, sve zajedno, u celini, jedno na drugo
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ  E  Ž  Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com