K O D   K I C O A

L

 
 
 lađan - povetarac
 laz - staza
 lajb - prsluk
 lajtnant - poručnik
 lakrdija - vrsta nie komedije, kojoj je glavni zadatak da izazove smeh, bez ikakvog cilja, tako da je, zbog preterivanja u svemu, vie karikatura nego prava komedija, farsa; fig. ala, egačenje
 lakrdijati - praviti ale, aliti se, egačiti se
 lakrdija - aljivčina, spadalo
 lale - sestro (kazuje se od milote enama, obično mlađim)
 lanac - mera za povrinu zemljita, jutro
 landaft - oblast, predeo
 latov - graničar, carinik, čovek koji to pregleda
 leventa - neradnik, probisvet
 legalo - postelja, leglo; mesto gde se spava
 ledenica - mala puka okovana srebrom
 leđen - lavor
 lezet - ukus, slast, uitak
 lelejća - ljuljaka
 lenger - sidro, kotva; veliki bakreni tanjir
 lenija - seoski, kolski put kroz njive
 lependek - sa manom, sa falinkom
 ler - zavod za devojke
 lerer - učitelj
 lecka - malo
 l'ipara - bez vrednosti
 libade - enski kaputić od svile ili atlasa irokih rukava, izvezen zlatom ili srebrom
 lijar - nanosi tetu, tetočina
 lijo, nalijo - samcat, bez parnjaka
 lincura - gorka rakija, travarica
 litija - crkvena povorka
 logov - treći konj u kolima
 loica - kaika
 lokma - čovek koji rado jede za tuđim stolom
 lorfa - ena koja se mnogo minka
 lootija - rđava vest, nevaljalstvo
 ludaja - bundeva
 lustrajze - putovanje u provod
 
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com